Adatkezelési Tájékoztató


AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA


Péter Eszter Kitti egyéni vállalkozó (székhely: 4700 Mátészalka, Cserepeshegy utca 33.
nyilvántartási szám: 54658583 adószám: 55912138-1-35) mint adatkezelő (a továbbiakban:
Szolgáltató) alá veti magát a következő tájékoztatónak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal (weblap/honlap, webshop/webáruház)
adatkezelését szabályozza:
www.petereszter.hu
Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: petereszter.hu/adatvedelem
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
AZ ADATKEZELŐ ADATAI
AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: Péter Eszter Kitti
Postacím: 4700 Mátészalka, Cserepeshegy utca 33.
Székhely:4700 Mátészalka, Cserepeshegy utca 33.
E-mail: kapcsolat@petereszter.hu
Telefon:+3630-28-030-46
AZ ADATVÉDELMI FELELŐS ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: Péter Eszter Kitti
Postacím: 4700 Mátészalka, Cserepeshegy utca 33.
Székhely:4700 Mátészalka, Cserepeshegy utca 33.
E-mail: kapcsolat@petereszter.hu
Telefon:+3630-28-030-46
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
  vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy

közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
  rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
  felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
  útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 2. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
  bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
  vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
  tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
  különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 3. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
  bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 4. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
  egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
  fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
  tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek
  címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
  adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 5. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
  tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
  megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
  érintő személyes adatok kezeléséhez;
 6. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
  módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
  megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
  eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően 
nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából,

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további  adatkezelés
(„célhoz kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg
kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes 
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes
adatok  ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a
személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás
céljából,  tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az
e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő 
technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott
tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”).
ADATKEZELÉSEK
WEBÁRUHÁZ ÉS A WEBOLDALAK MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
ADATKEZELÉS

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 
  Személyes adat                                             Az adatkezelés célja
  Felhasználói név                                           Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele. 
  Jelszó                                                            A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést
  szolgálja.
  Vezeték- és keresztnév                                 A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a
  szabályszerű számla kiállításához szükséges.
  E-mail cím                                                     Kapcsolattartás.
  Telefonszám                                                  Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a
  szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
  Számlázási név és cím                                  A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a
  szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása,
                                                                         teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból
  származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések  érvényesítése.

Szállítási név és cím                                      A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja                  Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztráció kori IP cím                Technikai művelet végrehajtása.
Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot
tartalmazzon.

 1. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével
  azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR
  19.  cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme
  kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően  az e-
  mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló
 3. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az  adatokat.
  Regisztrációt nem igénylő vásárló esetén a vásárlást követő 30 nap elteltével kerülnek törlésre
  az adatok.
  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
  (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább
  8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető
  módon megőrizni.
 4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
  címzettjei: A  személyes  adatokat  az  adatkezelőnek  az  erre felhatalmazott munkatársai
  kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján. 
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
  hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
  időpontban történő visszavonásához.
 6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének
  korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi
  módokon  tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a 4700 Mátészalka, Cserepeshegy utca 33. címen,
 • e-mail útján a kapcsolat@petereszter.hu e-mail címen, 
 • telefonon a +3630-28-03046 számon.
 1. Az adatkezelés jogalapja: 
  7.1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, 

7.2. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:
Elker  tv.) 13/A. § (3) bekezdése: 
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az
egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell
üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a
szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez
feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
7.3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja.
7.4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló

 1. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.
  6:22. § [Elévülés]
  (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
  (2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
  (3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
  (4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.
 2. Tájékoztatjuk, hogy 
  • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését
  feldolgozni.
  AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK
  Tárhely-szolgáltató
 3. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 4. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: 
  Cégnév: Magyar Hosting Kft.
  1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
  Email: info@mhosting.hu
  Weblap: www.mhosting.hu
 5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi
  személyes adat.
 6. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 7. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-
  szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé
  intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 9. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus
  kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
  szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
  Online fizetés
  Adatfeldolgozó a fizetési szolgáltató:
  Cégnév: Barion Payment Zrt.,
  Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.,
  Cégjegyzékszám: 01-10-048552,
  Adószám: 25353192-2-43),
  Elérhetőség: 06 1 464 7099
  https://www.barion.com/hu/
  Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
  jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 10. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
  (Infotv.)
  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes
  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen
  adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
  (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 11. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a
  számvitelről (Számv. tv.);
 12. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
  megakadályozásáról (Pmt.);
 13. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)
  webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat
  használ,  amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott
  weblap használatának elemzését. 
 2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk
  rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás 
  weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül
  vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban
  előzőleg  megrövidíti. 
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani
  lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének
  megbízásából a  Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje,
  hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a
  honlap aktivitásával  összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az
  internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. 
 4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem
  vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének 
  megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az
  esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen 
  használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
  általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha 
  letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző
  plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
  PANASZKEZELÉS
 5. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 
  Személyes adat                 Az adatkezelés célja
  Vezeték-és keresztnév      Azonosítás, kapcsolattartás.
  E-mail cím                         Kapcsolattartás.
  Telefonszám                      Kapcsolattartás.
  Számlázási név és cím      Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő
  minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.
 6. Az érintettek köre: A webshop weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő
  valamennyi érintett.
 7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett
  jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 
 8. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.
 9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
  címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a 
  fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 
  • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
  hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely
  időpontban történő visszavonásához.
 11. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének
  korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi
  módokon  tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton a 4700 Mátészalka, Cserepeshegy utca 33 címen,
 • e-mail útján a kapcsolat@petereszter.hu e-mail címen, 
 • telefonon a +3630-28-030-46számon.
 1. Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pont, és a fogyasztóvédelemről szóló
 2. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.
 3. Tájékoztatjuk, hogy 
  • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
  • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
  • köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a
  hozzánk beérkezett panaszát.
  KÖZÖSSÉGI OLDALAK
 4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
  Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált
  neve, illetve a felhasználó nyilvános  profilképe.
 5. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a
  Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és
  „lájkolta” a weboldalt.
 6. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
  termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, 
  népszerűsítése.
 7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére
  jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak 
  ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról
  az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi  oldalakon

valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási
lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a
  közösségi oldalakon.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg
  problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi 
  oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
 2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott
  adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes 
  adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
 3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
 4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
  megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, 
  illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
 5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az
  adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
  megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 1. A hozzáférés joga
  Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
  személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
  jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz
  hozzáférést kapjon.
 2. A helyesbítéshez való jog
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az
  Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön
  jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat
  útján történő – kiegészítését.
 3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

 1. Az elfeledtetéshez való jog
  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető
  technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen
  elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa
  az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra
  mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 2. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
  feltételek valamelyike teljesül:
  • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
  pontosságát; 
  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását; 
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
  igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
  amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e  Ön
  jogos indokaival szemben.
 3. Az adathordozhatósághoz való jog 
  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
  személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
  továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
  hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére
  bocsátotta (…)
 4. A tiltakozáshoz való jog 
  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
  személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
  profilalkotást is. 
 5. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,
  hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése
  ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha

Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
  ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
  hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
  • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé,
  amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
  megfelelő  intézkedéseket is megállapít; vagy
  • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről. 
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1
hónapon belül tájékoztatja Önt. 
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú
kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre
annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja,
ideértve, többek között, adott esetben:
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas
jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz
való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az
adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az
adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények
enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében 
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,
amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára 
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a  továbbiakban
valószínűsíthetően nem valósul meg;
• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést  kell
hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55.
cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira
nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési
hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a
Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás
adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik
az adatkezelőt.
Péter Eszter Kitti a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
  az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül  helyezéséről
  (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
  2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
  1. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
   információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  1. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
   információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  1. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
   tilalmáról;
  1. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
   korlátairól (különösen a 6.§-a)
  1. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  1. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó
  EASA/IAB-ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás
  adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.